Contact Us

Contact Us

Where do we locate?

Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

Contact Address:

Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

Contact Information

  • Tel.: +86-0755-87621973
  • Wechat: 15112256786
  • Fax: +86-0755-87621973
  • E-Mails: service@smaring.com; ismaring@smaring.com
  • Technique Support: support@smaring.com
  • WholeSale: sale@smaring.com; ismaring@smaring.com
  • Company Info: info@smaring.com
  • Skype: ismaring@smaring.com
  • WhatsApp: +86-15112256786